Contact us

Lịch sử giao dịch tên miền đã ghi nhận lại các tên miền được giao dịch kỷ lục trên thị trường :
    business.com$400 million
    sex.com$14  million
    year2000.com$10  million
    diamond.com$7.5 million
    beer.com$7.0 million
    AsSeenOnTv.com$5.1 million
    Korea.com$5.0 million
    shop.com$3.5 million
    wine.com$3.5 million
    altavista.com$3.3 million
    vodka.com$3.0 million
    eShow.com$3.0 million
    loans.com$3.0 million
    creditcards.com$2.7 million
    tom.com$2.5 million
    dotnology.com$2.5 million
    autos.com$2.2 million
    coupons.com$2.2 million
    telephone.com$1.9 million
    savings.com$1.9 million
    express.com$1.8 million
    cameras.com$1.5 million
    fly.com$1.5 million
    deposit.com$1.5 million
    marketingtoday.com$1.5 million
    vip.com$1.4 million
    men.com$1.3 million
    feedback.com$1.2 million
    mercury.com$1.1 million
    if.com$1.0 million
    fish.com$1.0 million
    wallstreet.com$1.0 million
    beauty.cc$1.0 million
    rock.com$1.0 million
    eFlowers.com$1.0 million
    britain.com$1.0 million
    bingo.com$1.0 million
    sportinggoods.com$1.0 million

0 Reviews:

Đăng nhận xét